vyhľadávanie: hľadaj
dnes je  štvrtok18.07.2024  | meniny má  Kamila

Podmienky používania internetových stránok www.nalezy.sk

Všeobecné ustanovenia

Podmienky používania internetových stránok www.nalezy.sk (ďalej len "Podmienky") upravujú podmienky, za ktorých spoločnosť DanubiaTel, a.s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 835 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2922/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) umožňuje tretím subjektom využívanie služieb poskytovaných prostredníctvom internetových stránok www.nalezy.sk (ďalej len "SaN"). Za používateľa služieb SaN (ďalej len "Používateľ") je považovaná každá osoba, ktorá sa po vyplnení registračného formulára a vyjadrení súhlasu s Podmienkami registruje.

Žiadame všetky osoby, ktoré navštívili SaN prvýkrát alebo sa neoboznámili s Podmienkami, aby tak urobili pred začatím užívania SaN.

Služby SaN

Hlavnou službou poskytovanou Prevádzkovateľom prostredníctvom SaN je zhromažďovanie, evidencia a zverejňovanie informácií o stratách a nálezoch používateľov. Okrem hlavnej služby prevádzkovateľ môže poskytovať aj ďalšie služby majúce charakter poskytovania obdobných alebo súvisiacich informácií.

Využívanie služieb

Prevádzkovateľ umožňuje využívanie služieb Používateľovi po vykonaní prihlásenia sa do SaN prostredníctvom užívateľského mena a hesla. Oba údaje získa Používateľ v procese registrácie. Po prihlásení sa do SaN je Používateľ oprávnený využívať služby SaN.

Autorské práva

Informácie obsiahnuté na SaN sú určené len pre osobnú potrebu. Akékoľvek použitie SaN inak než pre osobnú potrebu, najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či zriaďovaním ďalších kópií, je povolené len s výlučným súhlasom Prevádzkovateľa. Výnimku tvoria informácie, ktoré sú šírené oficiálnou funkcionalitou SaN. Prevádzkovateľ umožňuje vytvárať prepojenia na SaN tretím stranám ak dodržia nasledovné podmienky:

  • je možné vytvoriť prepojenie prostredníctvom zverejnenia hyperlinku, ale nie je možné kopírovať resp. preberať priamo obsah,
  • nesmie zverejňovať nepravdivé informácie o SaN,
  • nesmie používať logo SaN bez povolenia Prevádzkovateľa,
  • nesmie ponúkať obsah, ktorý by sa mohol posudzovať ako nepríjemný, urážajúci alebo kontroverzný, a mala by ponúkať iba obsah vhodný pre všetky vekové skupiny.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva Používateľom zadané údaje v rámci Profilu Používateľa v zabezpečenej databáze. Prevádzkovateľ prehlasuje, že podnikol opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k Profilu Používateľa jednotlivých Používateľov a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.
Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať údaje z Profilu používateľa jednotlivých Používateľov pre štatistické účely. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto informácie zverejňovať vo forme štatistík. Tieto štatistiky nebudú obsahovať osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať Používateľa, alebo ktoré by umožnili Používateľa kontaktovať. Používateľ s týmto výslovne súhlasí.

Poskytnutím údajov k Registrácii Používateľ prejavuje súhlas, aby Prevádzkovateľ v zmysle ustanovení zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, osobné údaje Používateľa spracúval, poskytol, sprístupnil a zverejnil v súlade so zákonom a to aj po ukončení užívania služieb SaN Používateľom. Používateľ súhlasí aby jeho osobné údaje Prevádzkovateľ použil pre svoje vlastné marketingové účely a poskytol pre marketingové účely osôb, ktoré Prevádzkovateľ priamo alebo nepriamo ovláda, alebo ktoré prevádzkovateľa priamo alebo nepriamo ovládajú alebo inak patria s prevádzkovateľom do podnikateľského zoskupenia.

Prevádzkovateľ je oprávnený používať údaje z Profilu Používateľa pre zasielanie informácií a reklamy Používateľom. Používateľ vyslovuje s takýmto použitím údajov svoj súhlas.

Príspevky Používateľov

Používatelia sú oprávnený zverejňovať prostredníctvom SaN informácie, pokiaľ tieto spĺňajú nasledovné kritériá:

  • jasnosť, zrozumiteľnosť, pravdivosť a aktuálnosť,
  • nie sú neslušné, poburujúce a obscénne,
  • nepropagujú resp. nevzťahujú sa k propagácii násilia, rasizmu, fašizmu, alebo hnutí a ideológií smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov,
  • nenavádzajú alebo nepodnecujú k páchaniu trestnej činnosti alebo inak nenavádzajú porušovať právny poriadok.

Za obsah alebo škody vzniknutá konaním na základe obsahu akejkoľvek informácie, ktorú zverejní používateľ na SaN nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť.

Práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má právo v odôvodnených prípadoch znemožniť používanie SaN Používateľovi a to najmä pozastavením resp. zrušením platnosti jeho užívateľského mena aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa.

Prevádzkovateľ má právo v odôvodnených prípadoch zamedziť zverejneniu príspevku Používateľa, alebo pozastaviť resp. zrušiť už realizované zverejnenie príspevku Používateľa.

Prevádzkovateľ má právo zrušiť platnosť užívateľského mena Používateľa, pokiaľ tento nepoužil užívateľské meno pre prihlásenie dlhšie ako 6 mesiacov.

Prevádzkovateľ má právo vykonať kedykoľvek akýkoľvek zásah, zmenu alebo obmedzenie spôsobu poskytovania služieb SaN.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť znenie Podmienok. Vydaním a zverejnením nových Podmienok na SaN sa tieto stávajú platnými a účinnými. Zároveň tým istým momentom strácajú účinnosť všetky predchádzajúce Podmienky.

Copyright © 2006 DanubiaTel Podmienky používania created by RM-Systém Holding
hosted by SWAN  powered by Danubia Invest design GALLYS s.r.o.